Hỗ trợ

Quyết Định Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Friday, August 27, 2010

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;


 

Mời bạn tải về: Tại đây

 

Danh sánh tập tin tải về

TÌM BẤT ĐỘNG SẢN
Từ:
Đến: